Lataa tästä säännöt tulostettavassa muodossa:

Säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vakava ry. Sen kotipaikka on Helsinki.

Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä järjestö.

2§ 

Tarkoitus

Järjestön tarkoituksena on valvoa jäsenyhdistysten jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja ja edistää jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten yhteenkuuluvuutta myös alue- tai työpaikkatasolla

Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö toimii jäsenyhdistystensä neuvotteluelimenä, käy neuvotteluja ja tekee sopimuksia sekä järjestää kokouksia ja muita yhteisiä tilaisuuksia, harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja tarkoitusperiään edistävää kustannus- ja koulutustoimintaa. Järjestöllä voi olla alueellisia toimintayksiköitä.

Jäsenet

Järjestön jäsenenä voi olla keskusjärjestö Akava ry:n rekisteröity jäsenjärjestö tai viimeksi mainitun rekisteröity jäsenyhdistys, joka hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan näiden sääntöjen pohjalta tehtyjä päätöksiä.

Kirjallinen hakemus järjestön jäseneksi on tehtävä järjestön hallitukselle, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Jäsenyhdistysten tulee toimia järjestön sääntöjen ja tarkoitusperien mukaisesti sekä noudattaa näihin sääntöihin perustuvia järjestön toimielinten päätöksiä.

Jos jäsenyhdistys jättää täyttämättä velvollisuutensa järjestöä kohtaan tai menettelee järjestön tarkoitusperien vastaisesti, voi hallitus erottaa sen järjestöstä.

Jos jäsenyhdistys eroaa tai erotetaan järjestöstä, on se kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sen kalenterivuoden loppuun, jona eroamisilmoitus tai erottamispäätös tehtiin.

Jäsenmaksu

Toimintansa tukemiseksi järjestö voi kantaa jäsenmaksuja.

Äänioikeus

Järjestön kokouksessa jäsenyhdistyksen äänimäärä määräytyy laskennallisen jäsenmäärän perusteella. Laskennallinen jäsenmäärä määrätään siten, että sen perustana on jäsenyhdistyksen henkilöjäsenten lukumäärä kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä. Tästä lukumäärästä vähennetään ne henkilöjäsenet, jotka jäsenyhdistys on kokonaan vapauttanut jäsenmaksusta. Jäsenyhdistys saa yhden äänen jokaista alkavaa viittäsataa jäsentä kohden, kuitenkin enintään 1/3 jäsenyhdistysten yhteenlasketusta äänimäärästä. Jäsenyhdistys saa asettaa järjestön kokoukseen yhden edustajan.

Järjestön toimielimet

Järjestön toimielimet ovat järjestön kokous ja hallitus.

Järjestön kokoukset

Järjestön varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain huhti-toukokuussa (kevätkokous) ja loka-marraskuussa (syyskokous). Järjestön ylimääräinen kokous pidetään, kun järjestön kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka milloin vähintään 1/10 jäsenyhdistyksistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii kirjallisesti hallitukselta.

Hallitus kutsuu järjestön kokoukseen koolle kirjallisesti tai sähköpostitse varsinaiseen kokoukseen vähintään 14 päivää ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään 3 päivää ennen kokousta.

Järjestön kokousten tehtävät

Kevätkokouksessa

  • käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto;
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliseltä tilikaudelta;
  • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Syyskokouksessa

  • määrätään järjestölle suoritettavan jäsenmaksun suuruus ja suoritusaika seuraavalle toimintakaudelle;
  • vahvistetaan järjestön tulo- ja menoarvio seuraavaa tilikautta varten;
  • valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet;
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta;
  • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavalle tilikaudelle;
  • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

10§

Järjestön hallitus

Järjestön hallitukseen valitaan vähintään 12 ja enintään 20 jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että kustakin jäsenyhdistyksestä on hallituksessa yksi jäsen ja varajäsen. Järjestön kokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat hallituksen jäsenten keskuudesta.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus on päätösvaltainen, jos sen kokouksessa on läsnä vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Neuvotteluja ja sopimusvalmisteluja varten hallitus voi asettaa avukseen ja alaisuuteensa tarvittavan määrän toimikuntia.

Hallitus hyväksyy järjestön yleiset sopimustavoitteet ja toimintalinjat työmarkkinaneuvotteluja varten, hyväksyy tai hylkää yleiset työmarkkinaneuvottelutulokset, päättää työ- ja virkaehtosopimusten solmimisesta tai irtisanomisesta sekä neuvottelu- ja sopimus-toiminnan muusta järjestämisestä. Hallitus kuulee jäsenyhdistyksiään tehdessään päätöksiä työmarkkina-asioissa.

Hallitus ottaa ja erottaa tarvittavat toimihenkilöt.

11§

Työtaistelut

Järjestön toimeenpanemasta työtaistelusta päättää järjestön hallitus. Jäsenyhdistyksen on ennen järjestöllisiin toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoitettava niistä järjestön hallitukselle.

12§

Tilit ja toiminnantarkastus

Järjestön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina jätettäväksi toiminnantarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.

13§

Järjestön nimen kirjoittaminen

Järjestön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä hallituksen määräämät toimihenkilöt tai hallituksen keskuudestaan valitsemat jäsenet, heistä kaksi yhdessä.

14§

Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain järjestön kokouksen päätöksellä.

15§

Järjestön purkaminen

Järjestön purkamisesta päättää järjestön varsinainen kokous. Järjestön purkautuessa sen jäljelle jääneet varat jaetaan jäsenyhdistysten kesken niiden kahden viimeisen vuoden jäsenmaksujen suhteessa.